Още оферти

Общи Условия за ползване на сайта

Общи условия за ползване на интернет сайта MrDeals.bg

 Настоящите Общи условия установяват взаимоотношенията между „Таура“ ЕООД (ЕИН 201644651, гр. Варна, ул.“Гладстон“ 1), която предоставя своя собствен сайт MrDeals.bg за осъществяване на виртуални контакти между търговци (възложители) и клиенти (купувачи) - потребители, като уреждат правата и задълженията на потребителите, произтичащи от ползването на сайта.

 Страни по този договор са „Таура“ ЕООД и всеки потребител, посетил сайтаr MDeals.bg.

 При самото посещение и ползване на сайта, всеки един потребител заявява, че е запознат и съгласен с посочените Общи условия.
 

1. Използвани термини.
- „Сайт“(уебсайт) – интернет ресурс, достъпен чрез домейна MrDeals.bg, собственост на и администриран от „Таура” ЕООД.

- „Търговец“(възложител) – физическо или юридическо лице, промотиращо стока/услуга в интернет пространството на MrDeals.bg.

- “Потребител“ е всяко лице, осъществило достъп до сайта.

- „Стока/услуга“ – конкретна стока или услуга (единично или в определено количество), предоставяна по занятие от страна на търговец, която последния желае да промотира сред потребителите на сайта, като им я предложи за закупуване при определени условия и отстъпки.

- „Платформа“ - онлайн базирана система (софтуер), която служи за програмното обезпечаване за публикуване на промоционално оферти и възможност за директното им закупуване, отчита статистика.

- „Микросайт“ - е термин от уеб дизайна, който се отнася до отделна уеб страница или колекция от страници, които са предназначени да изпълняват помощни функции към даден основен уеб сайт.

- „Оферта“ - специално изготвено предложение към потребителите на сайта за закупуване на стока/услуга.

- „Интерфейс“ - менюта и диалогови прозорци, които служат за интерактивна връзка между потребителя и системата.

- „Потребителски профил“ - обособена част от уебсайта "Таура" ЕООД, съдържаща информация за потребителя, изисквана от MrDeals.bg, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т. 3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между потребителя и "Таура" ЕООД.

- „Ваучер” – електронен документ с уникален идентификационен номер, издаван от Mrdeals.bg по възлагане от търговец, който удостоверява правото на клиента или приносителя му да ползва или придобие стока и/или услуга.


2. Предмет на договора.
 „Таура“ ЕООД предоставя за ползване от потребителите онлайн платформа, за промотиране на стоки/услуги, предоставени от търговци при предварително договорени ценови отстъпки, чрез сайта си MrDeals.bg.

 При желание от страна на потребителя да закупи стока/услуга е необходимо да се регистрира в сайта, следвайки принципите, упоменати в т. 3 от настоящите Общи условия.

 Договорът за покупко-продажба, който се сключва между потребителя и търговеца, чрез използване на платформата, предоставена от „Таура“ ЕООД,  влиза в сила при установено предварително плащане, при определени условия и срокове, упоменати на видно място в интерфейса за покупко-продажба.

Когато предмет на договора между възложителя и потребителя е туристическа услуга, той се сключва и. урежда при условията регламентирани в Закона за туризма. В този случай, настоящия договор се счита за предварителен договор между Туроператора (възложител - продавач) и туриста ( потребител - купувач). Придобитият чрез MrDeals.bg ваучер, при условията, визирани в него, се предявява на Туроператора и едва тогава се сключва туристическия дигиеир и на туриста се издава туристически ваучер, по смисъла на чл. 30, респ. чл. 28 от Закона на туризма.

 Информацията, която се предоставя в сайта е безплатна за неговите потребители. Потребителят заплаща единствено цената на избраната от него стока/услуга, за което се издава индивидуален, не поименен ваучер, който легитимира правото на неговия приносител пред съответния търговец да получи стоката или услугата, заплащането, на която удостоверява ваучера.

 Сайтът МrDeals.bg е собственост на „Таура“ ЕООД, като си запазва правото:

- без предупреждение да променя и преустановява, която и да е част от или приложение на сайта.

- да отхвърли, откаже публикация или премахне всякакви материали, които публикувате или предоставяте за публикуване. "Таура“ ЕООД единствено поддържа интернет сайта МrDeals.bg, като не носи отговорност при следните случаи:
  - За вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на "Таура“ ЕООД, или трети лица, подизпълнители в сайта МrDeals.bg;
   - За евентуални недостатъци и/или друга рекламационна отговорност по отношение на стоките, закупени от потребителя чрез сайта, както и ако условия или цени в оферти, обявени в сайта от промотиращи търговци, се окажат грешни или подвеждащи;
   - За нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на "Таура“ ЕООД;
   - За вреди, причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на настоящия сайт;
  - За всички вреди, причинени на потребителите при предоставяне на услугата, с изключение на умишлено причинени вреди (от служители на "Таура“ ЕООД);
  - За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта "Таура“ ЕООД, независещи от екипа на същия.

 „Таура” ЕООД не носи отговорност ако трето лице представи на доставчика ваучера на потребителя и получи предплатената стока/услуга, включително и без негово знание и против волята му.

 Потребителят се задължава:

 Крайният потребител следва да не публикува или предава чрез този сайт каквито и да е материали, които нарушават или застрашават, по какъвто и да е начин правата на други лица или материали, които са незаконни, заплашителни, обидни, клеветнически, нарушаващи неприкосновеността на лични или публични права, вулгарни, неприлични, оскверняващи или по друг начин нежелателни, които насърчават поведение, което би представлявало престъпление, би довело до носене на гражданска отговорност или по друг начин би нарушило закона или, които без изричното писменото одобрение на MrDeals.bg, съдържат реклама или предложения за продукти или услуги. Поведение на крайния потребител, което по преценката на MrDeals.bg, ограничава или възпрепятства други крайни потребители да използват или извличат ползи от този сайт и/или някой от микросайтовете, е строго забранено.

 Използвайки сайта, вие носите отговорност за поверителността на вашите данни за достъп до профил (потребителско име и парола) и поемате пълна отговорност за дейности/действия, извършени в сайта през вашия профил. В случай, че имате съмнения, че по някаква причина, поверителността на данните ви е поставена под заплаха, незабавно уведомете MrDeals.bg, за да блокира достъпа до профила ви и да създаде нови настройки в най-кратък срок.


3. Регистрация в сайта и начин на закупуване от потребителя на избраната стока или услуга.
При желание от страна на потребителя да се възползва от някоя от публикуваните оферти в MrDeals.bg, е необходимо да бъде регистриран. Извърша се кратка процедура по регистрация, която съгласно Общите правила, потребителят доброволно предоставя данни с цел осъществяване на покупката на стока/услуга. Извършвайки процеса на регистрация вие се съгласявате със следното:

3.1. Личните ви данни да бъдат събрани, съхранени и използвани от MrDeals.bg. Личните данни ще бъдат съхранявани за неограничен период време и за последващ контакт;

3.2. Да получавате от MrDeals.bg различни материали, информация, предложения и покани да участвате в различни дейности, както и различни обекти, продукти и/или мостри на продукти, бюлетин (актуализации чрез електронна поща).

След като сте вече регистриран потребител в сайта Mrdeals.bg вие може да извършвате покупка на избраната от вас стока/услуга. При направен избор на вашите оферти е необходимо да заявите, че желаете да се възползвате от тях, след което да се направи плащане в рамките на изрично упоменатото време по един от изброените начини в сайта.


4. Защита на личните данни.
Събирането и обработването на лични данни на всеки човек, посетил този сайт, се прави в съответствие със Закона за защита на личните данни.

Целта за събирането на лични данни е единствено за осигуряване на идентичност на потребителите и прилагането им при осъществяването на маркетинговата стратегия на „Таура“ ЕООД.

„Таура“ ЕООД гарантира, че полага нужните усилия дадената информация да бъде опазена, съхранена и използвана само за упоменатите цели, с изключение при установено наличие на злоумишлени действия от трети лица, непреодолима сила и случайно събитие.

„Таура“ ЕООД има право да предоставя лични данни, ако са изискани въз основа на действащото законодателство.

Част от данните, които се изискват, са необходими за извършването на сделки между търговеца и потребителя. Без тях сделките не могат да бъдат осъществени. Друга част от изискваните данни не са задължителни. Те допълват информацията за крайния потребител.

С регистрацията си в сайта MrDeals.bg, потребителят дава съгласието си да получава на посочения от него електронен адрес рекламни и други търговски съобщения.

„Таура“ ЕООД може да предоставя обща, но не и лична информация на трети страни за посетителите или потребителите на сайтовете на „Таура" ЕООД (Статистика).


5. Промени в Общите условия.
5.1. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

5.2. По всички, неуредени от настоящите Общи условия, въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

5.3. Настоящите Общи условия могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на "Таура" ЕООД. Ако продължите да ползвате сайта, вие изрично се съгласявате с направените промени.

5.4. Всички спорове, възникнали във връзка с прилагането или изпълнението на тези общи условия, се решават в дух на разбирателство и добра воля, посредством споразумение между страните. В случай, че такова не може да бъде постигнато, спорът се отнася за разрешаване към компетентния български съд.